Aikido
Gimnasio Municipal Nº 1
Elflein y Ruiz Moreno
429724